Misja, cele i zasady działania fundacji

 

Fundacja RAZEM-CS została powołana w 2021 roku. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu. Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w obszarze ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju gospodarki i ochrony środowiska polegające na:

 1. Podejmowaniu aktywności w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, edukacyjnemu, zdrowotnemu i we wszystkich sferach życia ludzkiego, mieszkańców miast i wsi, w szczególności dzieci i  seniorów
 2. Podejmowaniu działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej kobiet, mieszkanek wsi i miast
 3. Działaniu na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców miast i wsi, szczególnie seniorów i dzieci
 4. Organizowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 5. Aktywizowaniu postaw obywatelskich mieszkańców wsi i miast
 6. Wspieraniu edukacji na terenach wiejskich i miejskich, szczególnie zdegradowanych
 7. Prowadzeniu szkoleń i działalności oświatowej
 8. Prowadzeniu działalności naukowej i technicznej
 9. Podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego otoczenia, rodzin, a w szczególności seniorów i ich dzieci
 10. Podejmowaniu działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich najbliższego otoczenia
 11. Promocji i organizacji wolontariatu
 12. Tworzeniu warunków do rehabilitacji społecznej, medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, inwalidów i zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego, ekonomicznego, środowiskowego oraz dyskryminacją
 13. Aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepracujących, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 14. Edukacji, kształtowaniu postaw i świadomości społecznej w zakresie wykluczenia społecznego
 15. Wspieraniu rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczej, edukacyjnej i socjalizacyjnej Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą.